Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica

O nás

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní vznikla  28.2.2001   na podnet samotných špeciálnych pedagógov. Zakladateľkou asociácie je špeciálna pedagogička PaedDr. Kvetoslava Mojtová, ktorá je zároveň aj jej čestnou predsedkyňou. 

Aktuálna predsedkyňa Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní je Mgr. Bianka Kubovičová.

Posledné podujatie

Valné zhromaždenie AŠPsa konalo 26.5.2022 v Trenčíne za účasti zástupcov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, Štátnej školskej inšpekcie a VÚDPaP-u.

12. 10. 2022 sa v Prievidzi konala prednáška "Exekutívne funkcie u detí a možnosti ich rozvoja" - lektorkami budú jedna z autoriek programu ROPRATEM a vysokoškolské pedagogičky z odboru psychológia Pedagogickej fakulty Jihočeskej Univerzity v Českých Budějoviciach

Odborná konferencia

Úskalia v práci školského špeciálneho pedagóga v kontexte nových legislatívnych zmien

V Martine dňa 29.3.2023

/nižšie je možné stiahnuť si prezentácie PA, ktoré odzneli na konferencii/