O nás

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní vznikla  28.2.2001   na podnet samotných špeciálnych pedagógov. Zakladateľkou asociácie je špeciálna pedagogička PaedDr. Kvetoslava Mojtová, ktorá je zároveň aj jej čestnou predsedkyňou. 

Aktuálna predsedkyňa Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní je Mgr. Bianka Kubovičová.

Posledné podujatie

Realizovaný seminár s doc. Žovincom na tému reedukácie VPU starších - JA NATO MÁM v apríli 2018

Aktuálne dianie

Propagácia Asociácie špeciálnych pedagógov vrámci Slovenska

Obnovenie členskej základne a získavanie nových členov

Prosíme členov, ktorí tak ešte neurobili, o zaplatenie členského za kalendárny rok 2018.

ĎAKUJEME


Pripravujeme pre vás

Program na Valné zhromaždenie členov AŠP, ktoré by sa malo konať 14. 11. 2018 v Žiline


Pracovné stretnutie s riaditeľkou centra AVARE Mgr. Katarinou Sipos ohľadom pripravovaných vzdelávacích aktivít v spolupráci s AŠPAsociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní

Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica

e-mail: asociacia1spsp@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------

P O Z V Á N K A

na valné zhromaždenie

Dátum konania: 14. novembra 2018

Miesto konania: zasadačka MsÚ v Žiline

Prezentácia: 9.00 hod.

Začiatok: 9.30 hod.

Predpokladané ukončenie: 14.00 hod.

Program:

 • Otvorenie VZ, príhovor predsedníčky AŠP
 • Inklúzia v ČR - Mgr. Zdena Langerová, špeciálna pedagogička /Šumperk/
 • Inklúzia na Slovensku v praxi - Mgr. Eva Polgáryová, PhD. Štátna školská inšpekcia
 • Inkluzívne vzdelávanie - výskum a prax vo VÚDPaP - PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc.

Prestávka

 • Správa o činnosti AŠP
 • Voľba predsedu a výkonného výboru na ďalšie volebné obdobie
 • Plán činnosti na nadchádzajúce obdobie
 • Školský špeciálny pedagóg v praxi - PaedDr. Zuzana Staňová, Evanjelická spojená škola Martin
 • Asistent učiteľa v praxi - Mgr. Michal Gabarík, CŠPP Námestovo
 • Diskusia

Mgr. Bianka Kubovičová

predsedníčka AŠP

Hlavné poslanie Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní

Sem vložte podnadpis
AŠP je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je hájiť záujmy členov, zhromažďovať a rozširovať poznatky a informácie o práci špeciálnych pedagógov
.Sekcia špeciálnych pedagógov škôl a poradní má v súčasnosti 5 pracovných sekcií, ktoré sú zostavené podľa pracovného zaradenia špeciálneho pedagóga

 • Sekcia  1  - špeciálnych pedagógov                                 Mgr. Gabriela Janovičová                                                                                                                       gajanov@centrum.sk
 • Sekcia 2 -  školských špeciálnych pedagógov                PaedDr. Zuzana Staňová                                                                                                                       zuzka_stanova@centrum.sk
 • Sekcia 3 -  špeciálnych pedagógov CPPPaP                   Mgr. Svetlana Sithová                                                                                             svetlana.sithova@gmail.com
 • Sekcia 4 -  špeciálnych pedagógov  SCŠPP                    PaedDr. Jana Martinková                                                                                                                        j.martinkova4@gmail.com
 • Sekcia 5 -  špeciálnych pedagógov   CŠPP                      PaedDr. Jarmila Dragulová                                                                                                                    yarmilad@gmail.comStaň sa členom

Po vyplnení prihlášky zaplatiť členský poplatok vo výške 10,- €/rok

na číslo účtu: IBAN kód SK1711000000002944027701

Podmienky členstva

Členom Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní sa môže stať každý špeciálny pedagóg alebo osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá pracuje  vo vzdelávacom, výchovnom alebo  poradenskom zariadení .


Rýchly kontakt

Kontaktná adresa:

Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní                                           Puškinova 806/27                                   018 51   Nová Dubnica 

Zavolajte nám:    0918 626 501

Napíšte nám: asociacia1spsp@gmail.com